محلات

کانون خانه سلامت محله جوادیه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله نازی آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله علی آبا شمالی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله بعثت

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله خزانه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله یاخچی آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله تختی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله علی آباد جنوبی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله باغ آذری

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر