محلات

کانون خانه سلامت محله شهران شمالی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شهران جنوبی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شهر زیبا

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله اندیشه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله کن

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله بهاران

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله باغ فیض

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله پونک جنوبی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله پونک شمالی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله مراد آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله المهدي

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله حصارک

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله کوهسار

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله نفت

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله پرواز

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله سازمان برنامه جنوبی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ارم

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله سازمان آب

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله سازمان برنامه شمالی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله اباذر

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله فردوس

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله مهران

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله آپادانا

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله بیمه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله اکباتان

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله جنت آباد شمالی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله جنت آباد مرکزی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله جنت آباد جنوبی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شاهین

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر