منطقه20: سنجش تراکم استخوان اعضای کانون اهدای خون محلات

منطقه ۲۰،  3960613001
منطقه20: سنجش تراکم استخوان اعضای کانون اهدای خون محلات

باتوجه به اینکه در اکثر بانوان با کاهش میزان کلسیم و D3 روبرو هستیم دبیران محترم محلات کانون اهدای خون از کارشناسان در زمینه سنجش تراکم استخوان با دستگاه ، دعوت به عمل آورده و بعد از ارزیابی و انجام آزمایش با دستگاه مواردی که شناسایی شده بود به متخصص ارتوپد ارجاع دادند .