دارندگان گروه خونی O بشتابند

منطقه ۲۰،  3960822001
دارندگان گروه خونی O بشتابند

سازمان انتقال خون از دارندگان گروه خونی O منفی خواست برای کمک به مناطق زلزله زده خون اهدا کنند.

همراه داشتن كارت ملي الزامي است.