کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری سل

منطقه ۱۵،  3970812004
کارگاه آموزشی  آشنایی با بیماری سل

خانه سلامت کیانشهر شمالی با مشارکت کانون اهدا خون  کارگاه آموزشی  آشنایی با بیماری سل در تاریخ 04/07/97با تعداد 35 نفر مخاطب کارگاه برگزار شدکه کارشناس مربوطه در ارتباط با راهکارهای لازم در پیشگیری از این بیماری و مراقبتهای جانبی فردی  و اینکه افرادی که در معرض گردو خاک قرار دادرند توصیه شد نمونه خلط خود به آزمایش ببرند ،توضیحاتی ارایه دادند  .