کارگاه آموزشی جوان و جهان درحال تغییر- خانه سلامت مشیریه

منطقه ۱۵،  3970812005
کارگاه آموزشی جوان و جهان درحال تغییر- خانه سلامت مشیریه

خانه سلامت مشیریه منطقه 15در تاریخ 23/7/97اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی جوان وجهان در حال تغییرنمود دراین برنامه بیش از 30نفر از اعضای کانون اهدای خون مشارکت کردند و در رابطه با پیشرفت تکنولوژی و تاثیرات آن روی افراد جامعه به خصوص قشر جوان صحبت شد همچنین دررابطه با تاثیرات مثبت و منفی فضای مجا زی اطلاعات لازم به شرکت کنندگان در کارگاه داده شد ودر پایان به سوالات شرکت کنندگان در کارگاه پاسخ داده شد.