کارگاه آموزشی تدابیر سلامتی

منطقه ۱۵،  3970913002
کارگاه آموزشی تدابیر سلامتی

خانه سلامت کیانشهر شمالی با مشارکت کانون اهدا خون  کارگاه آموزشی تدابیر سلامتی در تغذیه  در تاریخ 05/08/97با تعداد70 نفر مخاطب کارگاه در مدرسه موصی صدر پایه دو سوم ابتدایی  برگزار شدکه کارشناس مربوطه در ارتباط با اصول استاندارد تغذیه و هرم غذایی در مدرسه موصی صدر توضیحاتی ارایه دادند  .