توزیع بروشور – خانه سلامت مشیریه

منطقه ۱۵،  3970913004
توزیع بروشور – خانه سلامت مشیریه

 

خانه سلامت مشیریه منطقه 15در تاریخ 21/8/97اقدام به توزیع بروشور با موضوع دیابت نمود در این برنامه بیش از 50نفراز اعضای کانونهای اهدای خون و دیابت مشارکت کردند .