کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماریها

منطقه ۱۵،  3970913005
کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماریها

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماریها نموده است ،این کارگاه درسرای محله در تاریخ  14 آبان ماه با حضور تعدادی ازاعضای کانون اهدای خون برگزار شد و اعضای کانون در این کارگاه با بیماریهای خونی و راههای پیشگیری از بیماریها آشنا شدند.