کارگاه آموزشی

منطقه ۱۵،  3971010001
کارگاه آموزشی

خانه سلامت کیانشهر شمالی  در تاریخ10آذر  بامشارکت کانون مادر و کودک کارگاه آموزشی  آشنایی با درد مفاصل را در سرای محله با مخاطبین 35 نفر برگزار نمود که هدف ارتقا اطلاعات مخاطبین با لزوم کلسیم در بدن و پیشگیری از پوکی استخوان برگزار نمود