کارگاه آموزشی تغذیه سالم

منطقه ۱۵،  3971010004
کارگاه آموزشی تغذیه سالم

خانه سلامت ولی عصر کارگاه اموزشی با موضوع تغذیه سالم    ویزه اعضای کانون اهدای خون را   برگزار نمود در این کارگاه کارشناس برنامه درباره تغذیه سالم رژیم غذایی مناسب هرم غذایی  و ..  نکاتی مطرح کردند فیلم اموزشی در این زمینه پخش شد و کاربرگ هایی را شرکت کنندگان تکمیل نمودن و به سوالات مخاطبین پاسخ دادند