کارگاه آموزشی سلامت اجتماعی

منطقه ۱۵،  3971010005
کارگاه آموزشی سلامت اجتماعی

خانه سلامت ولی عصر کارگاه اموزشی با موضوع سلامت اجتماعی     ویزه اعضای کانون اهدای خون را   برگزار نمود در این کارگاه کارشناس برنامه درباره سلامت اجتماعی برخورد بادیگران و مولفه ان   نکاتی مطرح کردند فیلم اموزشی در این زمینه پخش شد و کاربرگ هایی را شرکت کنندگان تکمیل نمودن و به سوالات مخاطبین پاسخ دادند