کارگاه آموزشی مهارت مقابله بااسترس – خانه سلامت مشیریه

منطقه ۱۵،  3971010007
کارگاه آموزشی مهارت مقابله بااسترس – خانه سلامت مشیریه

خانه سلامت مشیریه منطقه 15در تاریخ  7/9/97اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مهارت مقابله با استرس با حضوربیش از 20تن از اعضای کانون اهدای خون نمود . در این کارگاه در رابطه با راهکارهای مقابله با استرس به شیوه صحیح و کارآمد صحبت شد .