سبک زندگی سالم

منطقه ۵،  3971106001
سبک زندگی سالم

این کلاس با هماهنگی مسئول خانه سلامت ارم و دبیر کانون روز سه شنبه ۱۱دی ماه برای ۱۰ نفر از اعضای کانون در سرای محله ارم برگزار شد در این کلاس در مورد نحوه درست انجام فعالیت های روزانه و نحوه صحیح نشستن توصیه های لازم داده شد..

این کلاس با هماهنگی مسئول خانه سلامت ارم و دبیر کانون روز سه شنبه ۱۱دی ماه برای ۱۰ نفر از اعضای کانون در سرای محله ارم برگزار شد در این کلاس در مورد نحوه درست انجام فعالیت های روزانه و نحوه صحیح نشستن توصیه های لازم داده شد..