کمخونی و راه های درمان

منطقه ۵،  3971106002
کمخونی و راه های درمان

در این برنامه که به همت خانه سلامت پرواز و کانون اهدا خون برگذار شد در رابطه با بیماری کم خونی و راههای درمان آن با مواد غذایی صحبت شد در ضمن در مورد علل ایجاد کم خونی و کنترل آن صحبت شد و به سوالات پاسخ داده شد این برنامه در تاریخ 11/10/97 در خانه سلامت پرواز برگزار شد

در این برنامه که به همت خانه سلامت پرواز و کانون اهدا خون برگذار شد در رابطه با بیماری کم خونی و راههای درمان آن با مواد غذایی صحبت شد در ضمن در مورد علل ایجاد کم خونی و کنترل آن صحبت شد و به سوالات پاسخ داده شد

این برنامه در تاریخ 11/10/97 در خانه سلامت پرواز برگزار شد