مولفه های اجتماعی

منطقه ۵،  3971106005
مولفه های اجتماعی

خانه سلامت فردوس در تاریخ 17/10/97 ازساعت 10 الی12 کارگاه مولفه های اجتماعی سلامت توسط کارشناس روانشناسی با تعداد 18 نفر در سرای محله برگزارنمود. یکی ازفوایداین کارگاه ،آشنایی وآگاهی از مولفه های اجتماعی سلامت می باشد.

خانه سلامت فردوس در تاریخ 17/10/97 ازساعت 10 الی12 کارگاه مولفه های اجتماعی سلامت  توسط کارشناس روانشناسی با تعداد 18 نفر در سرای محله برگزارنمود.

یکی ازفوایداین کارگاه ،آشنایی وآگاهی از مولفه های اجتماعی سلامت می باشد.