طرح ملی کنترل فشار خون

منطقه ۵،  3980410006
طرح ملی کنترل فشار خون

خانه سلامت فردوس در19/3/98 ازساعت 12 الی13 کنترل فشار خون، طرح ملی کنترل فشار خون بالا توسط کارشناس تغذیه از پایگاه سلامت واحد ترمینال با تعداد 46 نفر در مسجد امام حسن عسگری (ع)برگزار نمود. یکی ازفوایداین طرح ،آشنایی وآگاهی از فشار خون و کنترل آن می باشد.

خانه سلامت فردوس در19/3/98 ازساعت 12 الی13 کنترل فشار خون، طرح ملی کنترل فشار خون بالا توسط کارشناس تغذیه از پایگاه سلامت واحد ترمینال  با تعداد 46 نفر در مسجد امام حسن عسگری (ع)برگزار نمود.

یکی ازفوایداین طرح  ،آشنایی وآگاهی از فشار خون و کنترل آن می باشد.