طب سنتی

منطقه ۵،  3980410007
طب سنتی

کارگاه طب سنتی وشناخت مزاجها در تاریخ 2/3/98 درسرای محله مهران ساعت 11-12 برای 30 نفر خانم برگزار شد.در این کارگاه در مورد طب سنتی وانواع مزاجها وتغذیه مناسب مطالبی عنوان نمودند.

کارگاه طب سنتی وشناخت مزاجها در تاریخ 2/3/98 درسرای محله مهران ساعت 11-12 برای 30 نفر خانم برگزار شد.در این کارگاه در مورد طب سنتی وانواع مزاجها وتغذیه مناسب مطالبی عنوان نمودند.