منطقه 19 : برگزاری ایستگاه فشارخون در آتش نشانی

منطقه ۱۹،  3980418001
منطقه 19 : برگزاری ایستگاه فشارخون در آتش نشانی

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای رسالت اداره سلامت بر ارتقای سطح سلامت شهروندان و بهبود کیفیت زندگی آن ها و با هدف حساس سازی شهروندان در این زمینه، ایستگاه غربالگری فشارخون در ایستگاه 96 آتش نشانی با مشارکت پایگاه بهداشت برگزار شد .